Competence-Based Approach to Studying Contemporary Ukrainian Literature by Early Adolescents:

Theory and Practice

Authors

  • Tamila Yatsenko
  • Olesia Slyzhuk
  • Nataliia Hohol
  • Anatoliy Novykov
  • Nataliia Hrychanyk
  • Nataliia Hrychanyk

DOI:

https://doi.org/10.14571/brajets.v17.nse1.1-16

Keywords:

student-reader, early adolescents, competence-based approach, cultural approach, key competencies, methodological system, competence-based tasks, contemporary Ukrainian literature, literature for adolescents

Abstract

The article focuses on the theory and practice of implementing a competency-based approach to teaching literature in the middle grades of the New Ukrainian School following the psychological and pedagogical aspects of the adolescent student. This article aims to study the competency-based approach to studying contemporary Ukrainian literature by early adolescents and to analyze the results of approving Ukrainian literature textbooks in the 5th, 6th, and 7th grades of the NUS following this approach. The study employed a combination of the descriptive method with the method of analysis and synthesis, as well as the structural-functional method, methods of critical analysis, and generalization. Based on the research results, the authors have identified the peculiarities of the competence-based approach to studying Ukrainian literature by early adolescents. They have described the list of competencies that will be formed by using the Ukrainian literature textbooks discussed in this paper in the pedagogical practice of NUS. The authors have also investigated the correlation between the content of Ukrainian language textbooks for the 5th, 6th, and 7th grades of NUS and the expected curricular learning outcomes. The approval of the textbooks "Ukrainian Literature" for pupils of the 5th, 6th, and 7th grades of general secondary education institutions showed that these textbooks have competence potential. After all, the authors propose to study such works of modern Ukrainian fiction, which form the key competencies of early adolescents defined by the State Standard of Basic Secondary Education. The list of competencies includes fluency in the state language, the ability to communicate in native and foreign languages, innovation, i.e., the ability to respond to difficulties and overcome them, as well as environmental competence. The prospects for further research include the study of activity-based and communicative approaches to studying Ukrainian literature by adolescents in the 5th, 6th, and 7th grades of NUS.

References

Astrakhan, N. (2014). Analiz ta syntez v protsesi literaturoznavchoho piznannya. [Analysis and synthesis in the process of literary cognition]. Science and Educationa New Dimension. Philology, II(4), 24, 17-20.

Ball, H. (2009). Intehratyvno-osobystisnyy pidkhid u psykholohiyi: vporyadkuvannya holovnykh ponyat [Integrative-personal approach in psychology: ordering the main concepts]. Psychology and Society, 4, 25-53.

Baran, (Hnidets), U. (2014). Aktyvnyy kanon suchasnoyi literatury dlya ditey ta yunatstva: Zakhid ta Skhid [Active canon of modern literature for children and youth: West and East]. Scientific works: Scientific and methodical journal. Philology. Literary Studies. Mykolayiv: Vyd-vo CHDU im. P. Mohyly, 8-12.

Bedlinskyy, O. (2010). Konstruyuvannya yak providna diyalnist pidlitkovoho viku [Design as a leading activity of adolescence]. Actual problems of psychology: problems of the psychology of creativity: coll. Science. Proceedings of the Institute of Psychology. GS Kostyuk NAPS of Ukraine, XII, 10, II, 52-59.

Brovko, O. & Bohdanets-Biloskalenko, N. (2017). Kulturnyy landshaft khudozhnoho tekstu yak vyyav etnichnoyi identychnosti: tekhnolohiya vyvchennya [The cultural landscape of an artistic text as a manifestation of ethnic identity: a technology of study]. Mountain School of the Ukrainian Carpathians, 17, 136-140.

Burda, M.I. (2000). Shkilnyj pidruchnyk yak predmet pedagogichnogo doslidzhennia. Direktor shkoly, 6, 4-5.

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity (2020). Postanova KMU № 898 vid 30.09.2020 roku. Available at: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886

Gogol, N. V. (2019). Shlyahy realizatsii kulturolohichnoho pidhodu zasobamy shkilnoho pidruchnyka ukrainskoi literatury dlia 5-ko klasu. Pedagogichni nauky, LXXXVI, 97-103.

Isayeva, O. O. (2018). Pidruchnyk dlia predstavnyka tsyfrovoi epohy v zapytanniah i vidpovidiah. Vsesvitnia literatura v shkolah Ukrayiny, 7/8, 31-35.

Kyzylova, V. (2012). Literatura dlya ditey ta yunatstva: khudozhnya spetsyfika, tendentsiyi interpretatsiyi [Literature for children and youth: artistic specifics, trends in interpretation]. Actual problems of Ukrainian literature and folklore, 17, 10-18.

Lushchevska, O. (2012). Vid prypushchennya do vyznachennya: pidlitkova literatura / literatura dlya yunatstva [From assumption to definition: adolescent literature / literature for youth]. Literature. Children. Time. Bulletin of the Center for the Research of Literature for Children and Youth, 3, 83-89.

Maier, R. (1993). Jugendliteratur: Formen, Inhalte, pädagogische Bedeutung. Bad Heilbrunn / Obb: Klinkhardt.

Marchenko, N. (2011)."Tekst dlya ditey" yak forma samousvi-domlennya ta transformatsii suspilstva ["Text for children" as a form of self-awareness and transformation of society]. Scientific works of the National Library for Children named after V. I. Vernadsky, 31, 509-519.

Matsevko-Bekerska, L. (2011). Dytyacha literatura yak forma dialohu kultur: hermenevtychnyy aspect [Children's literature as a form of dialogue of cultures: hermeneutic aspect]. Literature. Children. Time. Bulletin of the Center for the Research of Literature for Children and Youth, 1, 18-24.

Pometun, O. I. (2018). V Rozvytok krytychnogo myslennia uchniv zasobamy shkilnogo pidruchnyka istoriyi. Problemy suchasnogo pidruchnyka, 20, 327-338.

Savchenko, O. Ya. (2019). Innovatsiinyi potentsial pidruchnyka z chytannia. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 3, 65-71.

Slyzhuk, O. (2020). Suchasnyi pidlitok i khudozhnii tvir: komunikatsiia kriz pryzmu media. Zbirnyk statei Vosmoi mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii «Krytychne myslennia v epokhu toksychnoho kontentu». Kyiv: Tsentr Vilnoi Presy, Akademiia ukrainskoi presy.

Slyzhuk, O. (2021). Synergy of approaches to teaching modern Ukrainian literature to teenagers in gymnasium. Actual problems of philological sciences and methods of teaching: collective monograph O. Goroshkina, I. Hlukhovtseva, K. Hlukhovtseva, V. Kyzylova, etc. Available at: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/135/1575/3774-1

Trubacheva, S. E. (2011). Transformatsiia funktsii shkilnoho pidruchnyka v umovah kompetentnisnoho pidhodu. Problemy suchasnoho pidruchnyka, 11, 17-22.

Yatsenko, T. O., Kachak, T. B., Kyzylova, V. V., Pakharenko, V. I., Diachok, S. O., Slyzhuk, O. A., & Makarenko, V. M. (2021). Modelna navchalna prohrama Ukrainska literatura. 5-6 klas dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/726148/

Yatsenko, T. O., Pakharenko, V. I., & Slyzhuk, O. A. (2022). Ukrainska literatura: pidruch. dlia 5 kl. zakl. zah. sered. osvity. Kyiv: Vydavnychyi dim "Osvita". Available at: https://pidruchnyk.com.ua/1678-5_ukrlit_yacenko.html

Yatsenko, T. O., Pakharenko, V. I., & Slyzhuk, O. A. (2023). Ukrainska literatura: pidruch. dlia 6 kl. zakl. zah. sered. osvity. Kyiv: Vydavnychyi dim "Osvita". Available at: https://pidruchnyk.com.ua/2611-ukralit-6-klas-yatsenko.html

Yatsenko, T. O., Pakharenko, V. I., Slyzhuk, O. A., & Tryhub, I. A. (2023). Modelna navchalna prohrama Ukrainska literatura. 7-9 klas dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2023/Model.navch.prohr.5-9.klas/Movno-literat.osv.hal/Ukrayinska.literatura.7-9-kl.Yatsenko.ta.in.26.07.2023-1.pdf

Yatsenko, T., & Pakharenko, V. (2022). Kliuchovi kompetentnosti v zmisti pidruchnyka ukrainskoi literatury dlia 5 klasu Novoi ukrainskoi shkoly. Problemy suchasnoho pidruchnyka, (28), 202-211. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/733288/

Yatsenko, T. O. (2018). Kompetentnisnyi pidkhid yak osnova modernizatsii shkilnoi literaturnoi osvity. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka.: Pedahohichni nauky, 2(1), 156-165. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/711681/

Yatsenko, T. O., & Slyzhuk, O. A. (2022). Formuvannia predmetnoi kompetentnosti uchniv 5-6 klasiv Novoi ukrainskoi shkoly v protsesi navchannia ukrainskoi literatury. Innovatsiina pedahohika, 51, 88-91. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/732332/

Downloads

Published

2024-04-24

Issue

Section

The global development of innovative technologies and their impact on the educat